واقعیت مجازی برای توانبخشی در بیماری پارکینسون – مرکز همکار کاکرین ایران

در نتیجه ما کیفیت شواهد را به صورت پائین یا بسیار پائین درجهبندی کردیم. بهطور کلی کیفیت شواهد پائین یا بسیار پائین بود. ما برای ارزیابی اثرات مثبت VR کوتاهمدت بر گام زدن و طول گام، شواهد با کیفیت پائینی یافتیم. ما بهطور مستقل، دادهها را استخراج و آنها را برای کیفیت روششناسی ارزیابی کردیم. ما 8 مطالعه را با…

تفاوت بین واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) چیست

افراد فراوانی وجود دارند که دارای نارسایی های شناختی کوچک و بزرگ هستند مثل مشکلات توجه و تمرکز، مشکلات حافظه و بیش فعالی یا حتی کمی فراتر باید گفت مشکلات پیچیده تری مثل اوتیسم دارند. بسیاری از مردم بعد از سکته مغزی غالبا در فعالیت های روزانه ی خود مثل نوشتن، رانندگی و غیره دچار مشکل می شوند. آیا حقیقت…