واقعیت مجازی برای توانبخشی در بیماری پارکینسون – مرکز همکار کاکرین ایران

در نتیجه ما کیفیت شواهد را به صورت پائین یا بسیار پائین درجهبندی کردیم. بهطور کلی کیفیت شواهد پائین یا بسیار پائین بود. ما برای ارزیابی اثرات مثبت VR کوتاهمدت بر گام زدن و طول گام، شواهد با کیفیت پائینی یافتیم. ما بهطور مستقل، دادهها را استخراج و آنها را برای کیفیت روششناسی ارزیابی کردیم. ما 8 مطالعه را با 263 فرد مبتلا به پارکینسون برای این بررسی انتخاب کردیم. ما جستوجویی برای یافتن کارآزماییهای تصادفیسازی و کنترلشده و شبهتصادفیسازی انجام دادیم که در آنها مداخلات ورزشی VR در افراد مبتلا به پارکینسون بررسی شده بود. هدف همه کارآزماییها بررسی بهبودی در فانکشن راه رفتن یا تعادل بود. مداخلات VR و فیزیوتراپی ممکن است اثرات مشابهی را بر راه رفتن (4 مطالعه؛ 129 شرکتکننده؛ کیفیت شواهد پائین؛ SMD: 0.20؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.14 – تا 0.55)، تعادل (SMD: 0.34؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.04 – تا 0.71؛ 5 مطالعه؛ 155 شرکتکننده؛ کیفیت شواهد پائین) و کیفیت زندگی (میانگین تفاوت (MD): 3.73 واحد؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 2.16 – تا 9.61؛ 4 مطالعه؛ 106 شرکتکننده) داشته باشند.

ما جستوجوی متون را تا 26 نوامبر 2016 انجام دادیم. این فناوری، در سالهای اخیر به شدت مورد توجه مردم، شرکتهای فناور بزرگ و مخترعین و نوآوران قرار گرفته است؛ بهطوری که مارک زاکربرگ «Mark Zuckerberg»، مدیرعامل و بنیانگذار فیسبوک، پس از همهگیر شدن گوشیهای هوشمند، «VR» را به عنوان جهش بزرگ بعدی دانسته و از همین رو، با خرید ۲ میلیارد دلاری «Oculus» که از پیشگامان فناوری واقعیت مجازی است، سرمایهگذاری فراوانی در این حوزه انجام داده است. واقعیت مجازی تلاش می کند تا یک فضای توهمی ایجاد کند که بتواند با اطلاعات مصنوعی به حواس ما ارائه شود ، و باعث می شود ذهن ما این واقعیت (تقریبا) را باور کند. میانگین سن افراد 23 تا 41 سال بود و ازنظر سطح تحصیلات 60٪ فوقلیسانس و 20٪ آنها دکتری داشتند. شواهد برای پیامدهای اصلی مورد علاقه، کیفیت بسیار پائینی داشتند. شواهد برای تعیین چگونگی مقایسه VR با هیچ مداخله فعالی ناکافی بودند.

بخون
کاربردهای واقعیت مجازی در حوزه پزشکی

پایبندی به ورزش در میان VR و دیگر بازوهای مداخله تفاوتی نداشت. با توجه به نقش قابل توجه عوامل روان شناختی در فرایند درمان و بهبود بیماران، این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی “درمان واقعیت مجازی به همراه آروماتراپی” بر اضطراب، افسردگی و تنش بیماران کلیوی تحت همودیالیز اجرا شد. همانند خدمات ارائه شده در بخش واقعیت مجازی، امکان پیش نمایش سه بعدی از پروژه ها و محصولات در این بخش محیا بوده کاربران میتوانند با استفاده از ابزارهای مختلف دیجیتال که مجهز به دوربین فیلمبرداری هستند از خدمات augmented reality استفاده نمایند. در این تکنولوژی بهجای استقرار دوربین واقعی در محیط فیزیکی، موقعیت چشم کاربر در محیط مجازی، مستقر میشود. به این صورت که توسط دنیای مجازی، تبعات رسیدن به شکل مورد نظرشان را دیده و می توانند با شکل واقعی بدن خود مقایسه کنند. ما محیط پیرامون خود را از طریق حس و مکانیزمهای درک بدن، احساس میکنیم.

تکنولوژی VR، یک ابزار توانبخشی جدید و امیدبخش است که حرکت را بهوسیله بازیهای کامپیوتری در محیط مجازی تحریک میکند. ما فقط کارآزماییهایی را انتخاب کردیم که توانبخشی حرکتی، هدف اولیه آنها بود. هدف این مطالعه مروری، تعیین اثربخشی مداخلات ورزشی در واقعیت مجازی (VR) برای توانبخشی در بیماری پارکینسون بود. دو نویسنده مطالعه مروری مستقل از یکدیگرجستوجو را برای یافتن کارآزماییها مطابق با معیارهای از پیش تعریف شده برای انتخاب مقالات، انجام دادند. در این مقاله، علاوه بر بیان تاریخچه این علم نوین، سعی بر آن شده که با توضیح و تشریح این تکنیک فوق العاده در طراحی سه بعدی و شبیه سازی اماکن و محیط های مختلف، معایب، مزایا، فرصت ها و چالش های آن مورد بحث قرار گرفته و راه کارهایی برای انجام بهتر این شبیه سازی و مدل سازی ارائه گردد. در اینجا دانشجو ضمن درگیر شدن با مباحث علمی، می تواند در محیط آزمایشگاه قدم بزند، آزمایش های مختلف را انجام داده و از این کار لذت ببرد! از جمله جذابیت های این روش می توان به محیط تونل باد آن اشاره کرد که دانشجو با وارد شدن به این محیط خواهد توانست جسم های مختلف را مقابل جریان سیال قرار داده و نوع تغییر در جریان سیال را مشاهده کند.

بخون
واقعیت مجازی و آینده آموزش - یادداشتهای یک آیندهپژوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.