واحد واقعیت مجازی – انستیتو سلامت مغز دانا

در حال حاضر تعداد زیادی از بازیهای واقعیت مجازی (VR) و واقعیت افزوده (AR) وجود دارد که در حال پیشرفت هستند. با در نظر گرفتن جنسیت ، عادت به بازیهای کامپیوتری ،سن و ترتیب تولد به طور تصادفی 32 نفر از دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه آزاد (واحد تهران شرق) انتخاب شدند که 16 نفر گروه آزمایش در معرض بازی کامپیوتری (واقعیت مجازی)قرار گرفتند و پرسشنامه های پیش آزمون و پس آزمون را تکمیل کردند و 16 نفر دیگر گروه کنترل بودند که پیش آزمون و پس آزمون را بدون قرار گرفتن در معرض بازی کامپیوتری تکمیل کردند. درجدول1 شاخصهای توصیفی مربوط به میزان هراس از پرواز در پیش آزمون، پس آزمون و دوره پیگیری و در دو گروه آزمایش و شاهد آورده شده است. همانطور که از میانگینها مشخص است در گروه شاهد نمرات هراس پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییر چندانی ندارند ولی در گروه آزمایش این نمرات در پس آزمون کاهش آشکاری نسبت به پیش آزمون داشتهاند.

و متغیر وابسته، هراس از پرواز بود.

در این پژوهش افرادی که ترس از پرواز داشتند با استفاده از نرم افزار هراس از پرواز که در پژوهشکده سامانههای فضانوردی ساخته شده بود تحت آزمایش و درمان قرار گرفتند. میانگین تعداد ضربان قلب افراد قبل از شروع آزمایش 58/77 با انحراف استاندارد 59/8 بود. دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (روش تحلیل کواریانس چند متغیره) تجزیه و تحلیل شد. میانگین سن افراد 23 تا 41 سال بود و ازنظر سطح تحصیلات 60٪ فوقلیسانس و 20٪ آنها دکتری داشتند. جامعه آماری،40 فرد مبتلا به هراس از پرواز بودند که ازطریق آگهی در فرودگاهها و مراکز مشاوره و با شکایت ترس از پرواز در سال 1391 به پژوهشکده سامانههای فضانوردی در شهر تهران مراجعه کردند. این مطالعه مداخلهای و از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل و متغیر مستقل شیوه درمانی واقعیت مجازی و متغیر وابسته، هراس از پرواز بود. VisualCommerce ابزاری قدرتمند برای فروش است که از طریق بصریسازی محصول، این امکان را به خریدار میدهد که درهنگام خریداری محصولات، همهی جوانب را در نظر بگیرد. همچنین ، فراتر از رسانههای مشهور و برنامههای سرگرمی برای تکنولوژیهای واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR)، شرکتهای طراحی و مهندسی امثال Solidworks نشان از تعهد خود برای طراحی همهجانبه در همکاریهای مشترک AR و VR با شرکتهای NVIDIA و Microsoft و Lenovo و HTC Vive دارند.

بخون
تفاوت بین واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) چیست

یک شرکت تجاری نرم افزار واقعیت مجازی جدیدی تولید کرده که با نصب آن بر روی هدست های واقعیت مجازی میتوان منزل را به محل کار تبدیل کرد. اگر آن ها نتوانند بعد از این هزینه زمانی و پولی که روی آن ها صرف شده است، عملکرد مناسبی داشته باشند، در واقع سازمان دچار ضرر می شود. به این ترتیب معنی این عبارت در واقع “تجربهای نزدیک به واقعیت” خواهد بود. پیوست 1) از کشور اسپانیا ساخته شد و توسط متخصصین پژوهشکده سامانههای فضانوردی تهران در سال 1389 هنجاریابی و استانداردسازی شد. رویایی که اولین بارقههای حضور قابل قبول آن را طی یکی دو سال اخیر میتوان دید. هرچه این انیمیشنها به زندگی واقعی نزدیک باشند، فرد بیشتر در آن فضا غوطهور میشود. بدیهی است که رقابت فزاینده در این حوزه، ارزش بالقوه فناوری و سرمایهگذاریهای وسیع شرکتهای بزرگ، ایجاب میکند که حفاظت از نوآوریها، در اولویت قرار گیرد. وقتی مایکروسافت برای اولین بار HoloLens را در Build 2015 demo رونمایی کرد، دیگر شرکت ها نیز از این هدست الگو گرفتند. این پرسشنامه حاوی 30 سوال بود. بنابراین ، این سوال مطرح می شود که واقعیت مجازی چه تأثیری بر شناخت فرد از خود یا عزت نفس می گذارد ؟

موجب کاهش هراس از پروازدر افراد مبتلا میشود.

وی اضافه میکند: استاد در سیستم میبیند که دانشجو جواب صحیح را ارسال کرده، اما نمرهای برای این سوال در نظر نمیگیرد. در پژوهش حاضر، تاثیر شیوه واقعیتمجازی بر کاهش هراس از پرواز به عنوان یک روش درمانی جدید برای افرادی که از این مشکل رنج میبرند مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش درمانی واقعیت مجازی موجب کاهش هراس از پروازدر افراد مبتلا میشود. همچنین یکی از بهترین ویژگی های این روش این است که با راه حل های یادگیری موبایلی کاربران را قادر می سازد تا بیشتر یاد بگیرند. استادی هم داشتیم که بخاطر شرایط دشوار به وجود آمده، امتحان را آسان گرفت و فقط بخشی از جزوه را برای امتحان در نظر میگرفت تا دانشجوها علاوه بر پاس کردن درسش، بتوانند نمره بالایی بگیرند. محتوای 10 جلسه درمان مجازی به ترتیب عبارت از ارائه اطلاعاتی راجع به درمان واقعیتمجازی ومراحل آن وآشنایی با سیمولاتور پرواز، قرار گرفتن در محیط مجازی پرواز و تجربه روشن شدن موتور هواپیما و حرکت روی باندفرودگاه، تجربه برخاست هواپیما و حرکت در آسمان، تجربه برخاست و حرکت در آسمان و فرود هواپیما در فرودگاه، تجربه فرود و حرکت سریع هواپیما موقع نشستن داخل فرودگاه، تجربه یک پرواز کامل و یک گردش بر فراز شهر، پرواز در شرایط آبوهوای ابری، تجربه پروازازطریق قرار گرفتن روی صندلیها در قسمتهای مختلف هواپیما، تجربه یک پرواز سفارشی مطابق خواست ومیل فرد، کار بر روی مراحل پروازی که فرد نسبت به آن مرحله یا مراحل هراس بالایی داشت؛ بود.

بخون
مزایای واقعیت مجازی برای آموزش مجازی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.